TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST WAŻNA DLA IRON MOUNTAIN

Niniejsze powiadomienie zostało przyjęte przez Iron Mountain Incorporated, podmioty zależne spółki (włącznie z dawnymi podmiotami z grupy Recall) oraz partnerów joint venture a także inne podmioty pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez Iron Mountain (każdy z nich to Podmiot Powiązany, a Iron Mountain i Podmioty Powiązane łącznie w dalszej części zwane będą Iron Mountain).

Iron Mountain rozumie Państwa obawy dotyczące prywatności danych, które powierzacie nam za pośrednictwem strony internetowy Iron Mountain. Niniejsze powiadomienie zawiera informacji o tym jakiego rodzaju dane zbieramy i śledzimy za pośrednictwem tej strony, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i komu je przekazujemy. Możecie także zapoznać się z Zasadami Prywatności Iron Mountain, które określają zobowiązania Iron Mountain do ochrony prywatności naszych klientów i pracowników, zarówno online jak i offline. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszym powiadomieniem a Zasadami Prywatności w odniesieniu do prywatności online, warunki niniejszego powiadomienia będą miały znaczenie rozstrzygające.

Przestrzeganie Europejskich Zasad Prywatności

Tarcza Prywatności UE-U.S.A.
Iron Mountain Incorporated oraz jej podmioty powiązane, włącznie z dawnymi podmiotami Recall, przestrzegają Programu Tarczy Prywatności UE-USA zgodnie z postanowieniami Departamentu Handlu USA oraz Komisji Europejskiej w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania, użytkowania, przechowywania i niszczenia danych osobowych przekazanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) do Stanów Zjednoczonych. Iron Mountain złożyła w Departamencie Handlu certyfikat dotyczący przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu związanego z Tarczą Prywatności oraz uzyskać wgląd w nasz certyfikat należy wejść na stronę www.privacyshield.gov.

Zakres
Wszystkie dane osobowe, które Iron Mountain otrzymuje z EEA (lub dane znajdujące się na obszarze EEA, do których Iron Mountain ma zdalny dostęp z terenu Stanów Zjednoczonych), czy to działając w charakterze administratora danych czy też przetwarzającego dane, będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi Zasadami Tarczy Prywatności. Iron Mountain zastrzega, że w większości przypadków przetwarza dane klientów wyłącznie w charakterze procesora, bez posiadania wiedzy na temat treści czy też pochodzenia takich danych.

Aby zapoznać się z rodzajami danych osobowych oraz celów, dla których dane takie są przekazywane i przetwarzane, oraz ze stronami trzecimi, którym dane takie mogą być udostępniane, należy przeczytać oświadczenie zawarte w certyfikacie Iron Mountain złożonym dla celów Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/list).

Dostęp, Rozstrzyganie Sporów, Egzekucja i Odpowiedzialność
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących przestrzegania przez nas niniejszego powiadomienia oraz Zasad Tarczy Prywatności, lub jeżeli macie Państwo zamiar skorzystać ze swojego prawa do dostępu, wyboru, korekty lub usunięcia danych, zachęcamy najpierw do kontaktu z nami (patrz „Twoje prawa” poniżej). Będziemy wyjaśniali i próbowali rozstrzygać skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Powiadomieniu. Na wypadek skarg, których nie bylibyśmy w stanie rozstrzygnąć samodzielnie, Iron Mountain podjęła współpracę z organami Unii Europejskiej ds. ochrony danych osobowych (DPA), do których zaleceń się stosujemy (zgodnie z opisem zawartym w Zasadach Tarczy Prywatności). Prosimy o kontakt z nami, co pozwoli nam skierować Państwa do odpowiednich jednostek DPA. Ponadto, Iron Mountain współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym (American Arbitration Association (http://info.adr.org/safeharbor/) w celu załatwiania ewentualnych innych skarg, których nie bylibyśmy w stanie rozstrzygnąć w żaden inny sposób.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych w ramach Tarczy Prywatności, Iron Mountain podlega przepisom o uprawnieniach wykonawczych Federalnej Komisji Handlu USA.

Jeżeli usługodawca zewnętrzny świadczący usługi w imieniu Iron Mountain przetwarza dane osobowe z EEA w sposób niezgodny z Zasadami Tarczy Prywatności, Iron Mountain ponosi odpowiedzialność za takie działania, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zdarzenie, które spowodowało szkody.

Obowiązkowe ujawnienie
Iron Mountain może ujawnić dane osobowe w szczególnych przypadkach w celu przestrzegania wymogów prawnych lub prawomocnych postanowień organów władzy publicznej, w tym konieczności spełnienia wymogów prawa lub bezpieczeństwa narodowego lub dla obrony swoich praw lub mienia.

Szwajcarsko-amerykański program Safe Harbor
Iron Mountain przestrzega również zasad szwajcarsko-amerykańskiego programu Safe Harbor określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania, użytkowania, przechowywania i niszczenia danych osobowych pochodzących ze Szwajcarii. Iron Mountain złożyła certyfikat dotyczący przestrzegania zasad amerykańsko-szwajcarskiego programu prywatności Safe Harbor w zakresie powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności i dostępu do danych oraz możliwości ich egzekwowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Safe Harbor oraz uzyskać wgląd w certyfikat Iron Mountain należy wejść na stronę http://www.export.gov/safeharbor/.

Zbierane informacje
Iron Mountain zbiera dwa rodzaje informacji na temat użytkowników tej strony internetowej: "ZbieraneDane osobowe" (w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy) oraz nieprzypisane do osoby i anonimowe "Informacje ogólne"(takie jak dane o tym jak wielu użytkowników odwiedza naszą stronę). Iron Mountain nie zbiera danych osobowych związanych z odwiedzaniem tej strony jeżeli nie zostaną one przekazane nam dobrowolnie lub zebrane za pośrednictwem plików cookies w sposób opisany w niniejszym powiadomieniu.

Prosimy o dokładne przeczytanie tego powiadomienia i zaznajomienie się z tym w jaki sposób można zweryfikować prawidłowość Państwa danych osobowych, które posiadamy oraz w jaki sposób można zwrócić się do Iron Mountain o usunięcie lub aktualizację tych danych.

Aby umożliwić nam odpowiedź na Państwa prośbę o informacje prosimy o przekazanie swojego imienia i nazwiska, stanowiska, ewentualnie firmy, z którą jesteście Państwo związani, adresu pocztowego, numeru telefonu i adresu mailowego. Według własnego uznania można też powiadomić nas o jakiej porze dnia najlepiej się z Państwem kontaktować. Przez przekazanie danych osobowych do Iron Mountain za pośrednictwem tej strony wyrażacie Państwo zgodę na warunki określone w niniejszym powiadomieniu i na otrzymywanie wiadomości od Iron Mountain.

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje
Wykorzystamy przekazane przez Państwa informacje (a) aby odpowiedzieć na Państwa konkretne pytania; (b) według Państwa decyzji, aby wysłać Państwu dodatkowe materiały dotyczące Iron Mountain oraz usług, którymi możecie być zainteresowani; (c) do administrowania stroną; oraz (d) do innych celów opisanych na tej stronie.

Od czasu do czasu Iron Mountain może przekazać Państwa dane osobowe konsultantom marketingowym, i w takich przypadkach konsultanci ci nie będą mieli prawa do wykorzystania Państwa danych osobowych w inny sposób niż dla celów wsparcia Iron Mountain w sprzedaży swoich usług i produktów, przy czym konsultanci również zobowiązani będą do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym powiadomieniu.

Wykorzystanie plików cookies i innych technologii
Ogólne: przy każdym wejściu na tę stronę zbierane są informacje na temat typu Państwa przeglądarki, system operacyjnego, adresu IP oraz nazwy domeny, z której korzystacie by odwiedzić stronę (np. yahoo.com). Ponadto możemy zbierać informacje na temat sposobu korzystania z przeglądarki, takich jak ile razy odwiedziliście stronę, daty wizyt, ilość czasu spędzona na stronie. Ponadto Iron Mountain może śledzić Państwa reakcje na reklamy, maile i zawartość strony Iron Mountain w celu ustalenia możliwości odbierania przez Państwa wiadomości mailowych typu HTML, ustalenia jak wielu użytkowników otwiera wiadomości oraz umożliwienia naszym usługodawcom zbieranie ogólnych statystyk dotyczących kampanii mailowych dla Iron Mountain. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie dla naszych celów wewnętrznych związanych z administrowaniem strony i poprawą jej funkcjonalności oraz do pomocy w lepszym ukierunkowywaniu reklam interaktywnych. Zbieranie takich informacji, czy to przez nas czy przez specjalistów zajmujących się agregowaniem danych, podlega zasadom określonym w niniejszym powiadomieniu.

Przejrzyste pliki GIF
Oprócz naszych własnych plików cookies używamy także na naszej stronie pikseli, lub przejrzystych plików GIF, które pomagają nam zarządzać reklamami online i marketingiem mailowym. Takie pliki GIF dostarczane są przez jednego lub więcej dostawców zewnętrznych w oparciu o nasze specyfikacje dotyczące tego gdzie mają być wykorzystywane. Pliki te pozwalają naszym usługodawcom na rozpoznanie poszczególnego pliku cookie w Państwa przeglądarce, co z kolei pomaga nam i naszym usługodawcom dowiedzieć się które reklamy i maile zachęcają Państwa do odwiedzenia naszej strony i w jaki sposób z tej strony korzystacie.

Oto przykłady w jaki sposób Iron Mountain oraz nasi usługodawcy zewnętrzni korzystają z plików GIF:

 • śledzenie reakcji naszych Klientów na reklamy, maile i zawartość strony.
 • określanie Państwa możliwości otrzymywania maili w formacie HTML. Dzięki temu my sami oraz nasi usługodawcy możemy wysyłać Państwu maile w formacie, który będziecie w stanie odczytać.
 • uzyskanie wiedzy o tym ilu użytkowników otwiera maila, co pozwala naszym usługodawcom na sporządzenie ogólnych statystyk dotyczących naszych kampanii mailowych.
 • umożliwienie lepszego ukierunkowania reklam interaktywnych a także powiadamianie o ofertach i promocjach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące, jeżeli udzieliliście nam Państwo pozwolenia na to przez wybieranie opcji ich odbierania.

Aby prowadzić te i inne podobne działania my sami oraz nasi usługodawcy będziemy czasami łączyć dane osobowe, które wcześniej nam przekazaliście (na przykład jak imię i nazwisko oraz adres mailowy) z informacjami dostarczanymi przez pliki GIF o tym w jaki sposób wchodzicie i jak nawigujecie po naszych stronach, oraz jak je opuszczacie.

Informacje, które ujawniamy
Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa my sami oraz nasi usługodawcy (zgodnie z definicją poniżej) ujawniamy i przekazujemy Państwa dane osobowe:

 • spółkom Iron Mountain oraz ich Podmiotom Powiązanym;
 • niepowiązanym stronom trzecim, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług na rzecz lub w imieniu Iron Mountain (Usługodawcy), a które zobowiązane są do przestrzegania i zachowania zasad dotyczących prywatności oraz odpowiedniego traktowania Danych Osobowych (np. sprzedawcy zajmujący się stosunkami z inwestorami, Iron Mountain Fulfillment Services, Iron Mountain Digital Services, a także aspektami niniejszej strony dotyczącymi zarządzania własnością intelektualną Iron Mountain, a także sprzedawcy świadczący usługi o takim charakterze jak opisano w niniejszym powiadomieniu);
 • stronom trzecim w związku z planowaną lub faktyczną sprzedażą, połączeniem, przeniesieniem całości lub części przedsiębiorstwa; oraz
 • innym osobom dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
 • W przypadku płatności kartami kredytowymi zatrudniamy osoby trzecie do obsługi tych płatności w naszym imieniu. Strony trzecie obsługujące takie płatności będą miały dostęp tylko do danych osobowych, które przekażecie im Państwo bezpośrednio podczas dokonywania płatności kartą. Na mocy swojej umowy z Iron Mountain podmioty te zobowiązane są do przetwarzania tych danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych płatniczych.

Ewentualny dostęp do takich informacji będzie ograniczony tylko do tych celów, dla jakich informacje te zostały przekazane nam lub naszym Usługodawcom. Iron Mountain, jej Podmioty Powiązane i Usługodawcy znajdują się na obszarze całego świata. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być wysyłane do krajów, które mają inny poziom ochrony prywatności niż Stany Zjednoczone lub kraj Państwa zamieszkania. Na przykład jeżeli Państwa pytanie dotyczy usług Iron Mountain świadczonych we Francji i w Brazylii, Iron Mountain przekaże takie zapytanie do biura Iron Mountain zlokalizowanego w tych krajach. Na Państwa prośbę Iron Mountain dostarczy informacji dotyczących spółek i krajów, do jakich Państwa dane zostały przesłane.

Linki i strony internetowe osób trzecich
Powiadomienie niniejsze ma zastosowanie tylko do tej strony internetowej. Zwracamy uwagę, że niniejsza strona zawiera linki zarówno do naszych afiliowanych stron internetowych jak i stron nieafiliowanych, włącznie z dostępem do treści, produktów i usług na takich stronach afiliowanych i nieafiliowanych. W niektórych przypadkach takie inne strony mogą być udostępniane za pośrednictwem technologii płynnego łączenia i mogą wyglądać jak część naszej strony. Chociaż część podmiotów kontrolujących te strony ma kontrakty z Iron Mountain, zachęcamy do zapoznania się z indywidualną polityką prywatności i innymi zasadami, jakimi rządzi się każda z powiązanych stron internetowych przed ujawnieniem swoich danych osobowych.

Wasze prawa
Macie Państwo prawo do zażądania od Iron Mountain:

 • dostarczenia kopii waszych Danych Osobowych, które firma posiada;
 • zaprzestania przetwarzania waszych Danych Osobowych, w całości lub w części, w zależności od przekazanych instrukcji, dla celów marketingu bezpośredniego;
 • poprawienia ewentualnych błędów w Danych Osobowych; oraz
 • w razie potrzeby aktualizacji Danych Osobowych.

Otrzymacie Państwo możliwość zaakceptowania lub odrzucenia wykorzystania plików cookies za pośrednictwem pop-up boxu przy pierwszej wizycie na stronie. Możecie zdecydować się nie akceptować plików cookies, chociaż może to ograniczyć zakres usług, do jakich będziecie Państwo mieli dostęp za pośrednictwem strony.

Jeżeli chcielibyście otrzymać kopię swoich Danych Osobowych, które są w naszym posiadaniu w wyniku przekazania ich za pośrednictwem tej strony, lub jeżeli chcecie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, prosimy przesłać taką informację na adres www.ironmountain.com/optout. Jeżeli dane te są nieprawidłowe lub niepełne prosimy zawiadomić nas o tym przez wysłanie informacji na adres global.privacy@ironmountain.com, a dołożymy wszelkich starań aby niezwłocznie je poprawić lub uaktualnić (chyba że będziemy potrzebowali od Państwa dalszych informacji w celu spełnienia takiego żądania). Możecie także zażądać usunięcia swojego nazwiska i innych Danych Osobowych z naszych baz danych. W każdym takim przypadku dołożymy wszelkich starań aby niezwłocznie spełnić takie życzenie, biorąc pod uwagę ewentualne aspekty prawne i dopuszczalność takich działań.

Jeżeli nie otrzymacie Państwo potwierdzenia zgłoszenia swojego zapytania z adresu global.privacy@ironmountain.com, lub zapytanie takie nie zostało załatwione w sposób zadowalający, należy skontaktować się z Dyrektorem Iron Mountain ds. Ochrony Prywatności, tel. 1-800-935-6966, wewn. 8332 (dla rozmówców w USA) lub 1-617-535-8332 (dla rozmówców spoza USA), lub napisać do Dyrektora ds. Ochrony Prywatności, Iron Mountain, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A , albo Dyrektorem Naczelnym ds. Przestrzegania Prawa 1-800-935-6966, wewn. 8477 (dla rozmówców w USA) lub 1-617-535-8477 (dla rozmówców spoza USA), lub napisać do Dyrektora Naczelnego ds. Przestrzegania Prawa na adres Iron Mountain, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A. Jeżeli nadal będziecie Państwo mieli pytania, można zgłosić wniosek o mediację dotyczącą prywatności online do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, 335 Madison Avenue, 10th Floor, Nowy Jork, Nowy Jork 10017-4605, USA; tel.: 212-716-5800; faks: 212-716-5905, e-mail: websitemail@adr.org.

Zmiany
Iron Mountain, działając według swojego własnego uznania, ma prawo okresowo i w dowolnym terminie aktualizować niniejsze powiadomienie przez zamieszczenie na niniejszej stronie jego zmienionej treści. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z tą stroną, szczególnie przed ujawnianiem jakichkolwiek Danych Osobowych za jej pośrednictwem. Można ustalić, czy powiadomienie zostało aktualizowane od czasu Państwa ostatniej wizyty przy pomocy legendy „ostatnia aktualizacja” w dole strony. W miarę jak świadczymy coraz więcej usług na naszych stronach internetowych oraz w miarę ewolucji przepisów i regulacji dotyczących prywatności, może zajść konieczność nowelizacji lub aktualizacji naszego powiadomienia o prywatności.

W jaki sposób chronimy i przechowujemy Państwa informacje
Iron Mountain bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa zebranych przez siebie danych. Firma wdrożyła technologie oraz zasady i procedury bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty bądź nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych, stosownie do charakteru takich danych.

Dane Osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony przechowywane są na serwerach w USA, a serwery te podlegają informatycznym zasadom i procedurom bezpieczeństwa Iron Mountain. Jeżeli znajdujecie się Państwo w jurysdykcji innej niż USA należy pamiętać, że po zebraniu wasze Dane Osobowe zostaną przeniesione na nasze serwery, a w chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych nie obowiązują jednolite przepisy prawa w zakresie ochrony danych.

Dzieci
Firma Iron Mountain jest świadoma konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu i nigdy świadomie nie zbiera Danych Osobowych od osób nieletnich (dzieci poniżej 13 roku życia lub w innym wieku określonym przez obowiązujące przepisy prawa). Jeżeli dojdzie do naszej wiadomości, że osoba nieletnia próbuje lub przekazała Dane Osobowe za pośrednictwem tej strony, powiadomimy użytkownika, że możemy nie przyjąć jego lub jej danych. Następnie usuniemy takie Dane Osobowe z naszych zasobów.

Program Etyki Biznesowej Iron Mountain
Ujawnienia dokonywane na gruncie Programu Etyki Biznesowej objęte są Kodeksem Iron Mountain Etycznego Postępowania w Biznesie, a nie niniejszego powiadomienia o zachowaniu prywatności.

Pytania dotyczące niniejszego powiadomienia
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego powiadomienia należy skontaktować się z naszym Dyrektorem Naczelnym ds. Przestrzegania Prawa, tel. 1-800-935-6966, wewn. 8477 (dla rozmów z USA) lub 1-617-535-8477 (dla rozmów spoza USA) lub e-mail global.privacy@ironmountain.com, lub listownie na adres Dyrektora Naczelnego ds. Przetrzegania Prawa, Iron Mountain, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A.

Zasady Prywatności Iron Mountain
Zobowiązania Iron Mountain:

 • Iron Mountain zbiera tylko informacje, które są potrzebne. Od swoich cenionych Klientów Iron Mountain zbiera informacje, które pozwolą firmie na administrowanie kontami klientów, dostarczanie informacji marketingowych na temat usług i produktów oferowanych przez Iron Mountain, dostarczanie “białych ksiąg” zawierających artykuły, które mogą być pożyteczne dla klientów, oraz w celu uzyskania informacji umożliwiających Iron Mountain administrowanie i udoskonalanie strony internetowej a także niezbędnych dla spełnienia wymogów regulacyjnych lub prawnych. Informujemy swoich klientów na bieżąco o tym jakie informacje zbieramy i do jakich celów je wykorzystujemy. Od swoich cenionych pracowników (w tym pracowników przyszłych oraz byłych) Iron Mountain zbiera dane pozwalające na zarządzanie świadczeniami pracowniczymi oraz administrowanie programami świadczeń, dane konieczne do celów zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkoleniami pracowniczymi, a także niezbędne dla celów imigracyjnych i spełniania wymogów regulacyjnych i prawnych.
 • Przed wykorzystaniem przez Iron Mountain danych klienta przekazanych przez stronę, klienci muszą na to “zezwolić”.„Zezwolenie” takie można w dowolnym czasie wycofać i Iron Mountain dołoży wszelkich starań by niezwłocznie zaprzestać przetwarzania uprzednio przekazanych Danych Osobowych. W odniesieniu do działalności Iron Mountain offline, Klient może tylko powiadomić Iron Mountain na piśmie, iż nie życzy sobie dalszego otrzymywania dodatkowych informacji od Iron Mountain ("nie zezwalam "), a Iron Mountain dołoży wszelkich starań by spełnić takie życzenie.
 • Iron Mountain stosuje procedury ochronne i zabezpieczenia, jakie uważa za stosowne dla poziomu Danych Osobowych, jakie nasi klienci lub pracownicy nam powierzają. Naszym celem jest zapobieganie nieuprawnionego dostępu, zachowanie prawidłowości danych, zapewnienie odpowiedniego wykorzystania informacji oraz stosowanie profesjonalnych standardów branżowych w celu ochrony danych znajdujących się pod kontrolą Iron Mountain w związku ze świadczonymi przez firmę usługami przed utratą, nadużyciem lub nieuprawnioną zmianą.
 • Ujawnianie danych. Oprócz wykorzystywania danych klientów i pracowników do wykonywania zadań powierzanych przez odpowiednich klientów lub odnoszących się do pracowników, Iron Mountain ujawnia powierzone jej dane jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub decyzjami stosownych organów regulacyjnych. Ponadto Iron Mountain może przekazać dane, w zależności od sytuacji, swoim Podmiotom Powiązanym, niepowiązanym stronom trzecim działającym na podstawie umowy o świadczenie Państwu usług w imieniu Iron Mountain (Usługodawcy) oraz/lub stronom trzecim w związku z planowaną lub faktyczną sprzedażą, połączeniem lub przeniesieniem całości lub części przedsiębiorstwa.
 • Oczekiwania Iron Mountain wobec Usługodawców. Iron Mountain oczekuje, iż Usługodawcy mający dostęp do Danych Osobowych przekazanych nam przez naszych klientów lub pracowników w celu świadczenia usług przez Iron Mountain będą przestrzegali określonych tutaj zasad prywatności, niezależnie od tego jak tacy Usługodawcy oceniają dane klientów lub pracowników i czy uznają swoje zobowiązanie do zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych za część swojego procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru partnerów biznesowych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego powiadomienia o polityce prywatności prosimy o kontakt z naszym Dyrektorem Naczelnym ds. Przestrzegania Prawa, tel. 1-800-935-6966, wewn. 8477 (dla rozmów w USA) lub 617 535 8477 (dla rozmów spoza USA) lub e-mailem, global.privacy@ironmountain.com, bądź listownie na adres Dyrektora ds. Polityki Prywatności, Iron Mountain, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, USA.

Ostatnia aktualizacja niniejszego powiadomienia miała miejsce 26 września 2016 r.