Sprawne zarządzanie dokumentacją i zawartą w niej informacją jest równie ważne, co zapewnienie poufności i bezpieczeństwa znajdujących się w niej danych. Urządy muszą wdrożyć takie rozwiązania oraz kulturę postępowania z dokumentacją papierową czy elektroniczną, która zapewni skuteczny i bezpieczny do niej dostęp. Zarządzanie tymi procesami w skali całej instytucji staje się nie lada wyzwanie - logistycznym i finansowym. Przekazanie części procesów pozwala wyeliminować wiele problemów oraz usprawnić zarządzanie i przechowywanie informacji.

Archiwizacja, przechowywanie dokumentów, wynajem powierzchni magazynowej - uwzględniając potrzeby sektora administracji publicznej oferujemy usługę wynajmu powierzchni magazynowej do przechowywania dokumentów. Oferowana usługa jest zgodna z zasadami nakreślonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póź. zm.) i zasadami Instrukcji Kancelaryjnej.

Repozytoria elektroniczne, tworzenie archiwów elektronicznych - funkcjonowanie elektronicznego archiwum jest zgodne z Instrukcją Kancelaryjną, a jego atrybuty są powiązane z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA). Archiwum elektroniczne eVault łączy zastosowanie procesu skanowania dokumentów z funkcjonalnym systemem umożliwiajacym katalogowanie przetwarznych dokumentów, opisywanie ich oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu. System umożliwia określenie rodzaju dokumentów oraz ich wzajemne relacje.

Bezpieczne niszczenie nośników oraz brakowanie i niszczenie dokumentacji papierowej - możemy opracować plan niszczenia dokumentacji niearchiwalnej na zasadach określonych w ustawie z dn 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Ministra Kultury z dn. 16 września 2002 r. W przypadku uzyskania zgody na niszczenie dokumentów przez kierowników organów i jednostek organizacyjnych od dyrektora właściwego Archiwum Państwowego oraz po sporządzeniu protokołu przez komisję, Iron Mountain dokona procesu niszczenia zgodnie z zasadami określonymi w normie DIN 32757.